Brak parafy nie skutkuje odrzuceniem oferty

Zamawiający może w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagać aby wszystkie zmiany w treści oferty były podpisane lub zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Zapis tego rodzaju nie stanowi jednak wystarczającego samoistnego uzasadnienia dla podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią siwz w przypadku gdy poprawki w treści oferty dokonane przez wykonawcę nie zostały parafowane.

Powered by WPeMatico