Tauron Dystrybucja zapłaci 1 mln kar za awarie

Wyrokiem z 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Tauronu Dystrybucja (dawny Enion) od decyzji Prezesa URE, która nakładała na spółkę karę pieniężną w wysokości 1 miliona złotych za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

Powered by WPeMatico